منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1425.38 1.0200 0.0700 1426.33 1424.44 01:28:50
گرم 45.83 0.0328 0.0023 45.86 45.80 01:28:50
کیلوگرم 45827.00 32.7937 2.2506 45857.54 45796.78 01:28:50
تولا 534.52 0.3825 0.0263 534.87 534.17 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.23 0.0100 0.0700 16.24 16.21 01:30:06
گرم 0.52 0.0003 0.0023 0.52 0.52 01:30:06
کیلوگرم 521.81 0.3215 2.2506 522.13 521.16 01:30:06
تولا 6.09 0.0038 0.0263 6.09 6.08 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 849.45 1.3000 0.1500 850.80 849.35 01:28:37
گرم 27.31 0.0418 0.0048 27.35 27.31 01:28:37
کیلوگرم 27310.43 41.7959 4.8226 27353.83 27307.22 01:28:37
تولا 318.54 0.4875 0.0563 319.05 318.51 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1502.95 5.8500 0.3900 1509.20 1501.00 01:30:06
گرم 48.32 0.1881 0.0125 48.52 48.26 01:30:06
کیلوگرم 48320.93 188.0817 12.5388 48521.87 48258.23 01:30:06
تولا 563.61 2.1938 0.1463 565.95 562.88 01:30:06

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1270.44 0.9091 0.0700 1271.29 1269.60 01:28:50
گرم 40.85 0.0292 0.0023 40.87 40.82 01:28:50
کیلوگرم 40845.60 29.2291 2.2506 40872.83 40818.67 01:28:50
تولا 476.42 0.3409 0.0263 476.73 476.10 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.47 0.0089 0.0700 14.47 14.45 01:30:06
گرم 0.47 0.0003 0.0023 0.47 0.46 01:30:06
کیلوگرم 465.09 0.2866 2.2506 465.37 464.51 01:30:06
تولا 5.42 0.0033 0.0263 5.43 5.42 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 757.11 1.1587 0.1500 758.32 757.03 01:28:37
گرم 24.34 0.0373 0.0048 24.38 24.34 01:28:37
کیلوگرم 24341.79 37.2527 4.8226 24380.47 24338.92 01:28:37
تولا 283.92 0.4345 0.0563 284.37 283.88 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1339.58 5.2141 0.3900 1345.15 1337.84 01:30:06
گرم 43.07 0.1676 0.0125 43.25 43.01 01:30:06
کیلوگرم 43068.44 167.6372 12.5388 43247.54 43012.56 01:30:06
تولا 502.34 1.9553 0.1463 504.43 501.69 01:30:06

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1140.16 0.8159 0.0700 1140.92 1139.41 01:28:50
گرم 36.66 0.0262 0.0023 36.68 36.63 01:28:50
کیلوگرم 36657.01 26.2317 2.2506 36681.45 36632.84 01:28:50
تولا 427.56 0.3060 0.0263 427.85 427.28 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.98 0.0080 0.0700 12.99 12.97 01:30:06
گرم 0.42 0.0003 0.0023 0.42 0.42 01:30:06
کیلوگرم 417.39 0.2572 2.2506 417.65 416.88 01:30:06
تولا 4.87 0.0030 0.0263 4.87 4.86 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 679.48 1.0399 0.1500 680.55 679.40 01:28:37
گرم 21.85 0.0334 0.0048 21.88 21.84 01:28:37
کیلوگرم 21845.61 33.4326 4.8226 21880.33 21843.04 01:28:37
تولا 254.80 0.3900 0.0563 255.21 254.77 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1202.21 4.6794 0.3900 1207.21 1200.65 01:30:06
گرم 38.65 0.1504 0.0125 38.81 38.60 01:30:06
کیلوگرم 38651.91 150.4466 12.5388 38812.64 38601.76 01:30:06
تولا 450.83 1.7548 0.1463 452.70 450.24 01:30:06

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5236.13 3.7470 0.0700 5239.62 5232.68 01:28:50
گرم 168.35 0.1205 0.0023 168.46 168.23 01:28:50
کیلوگرم 168345.47 120.4678 2.2506 168457.67 168234.45 01:28:50
تولا 1963.55 1.4051 0.0263 1964.86 1962.26 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 59.62 0.0367 0.0700 59.66 59.55 01:30:06
گرم 1.92 0.0012 0.0023 1.92 1.91 01:30:06
کیلوگرم 1916.86 1.1811 2.2506 1918.04 1914.49 01:30:06
تولا 22.36 0.0138 0.0263 22.37 22.33 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3120.45 4.7756 0.1500 3125.41 3120.09 01:28:37
گرم 100.32 0.1535 0.0048 100.48 100.31 01:28:37
کیلوگرم 100324.87 153.5374 4.8226 100484.31 100313.06 01:28:37
تولا 1170.17 1.7908 0.0563 1172.03 1170.03 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5521.09 21.4900 0.3900 5544.05 5513.92 01:30:06
گرم 177.51 0.6909 0.0125 178.25 177.28 01:30:06
کیلوگرم 177506.93 690.9182 12.5388 178245.09 177276.62 01:30:06
تولا 2070.41 8.0587 0.1463 2079.02 2067.72 01:30:06

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1861.40 1.3320 0.0700 1862.64 1860.18 01:28:50
گرم 59.85 0.0428 0.0023 59.89 59.81 01:28:50
کیلوگرم 59845.48 42.8253 2.2506 59885.36 59806.01 01:28:50
تولا 698.03 0.4995 0.0263 698.49 697.57 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 21.19 0.0131 0.0700 21.21 21.17 01:30:06
گرم 0.68 0.0004 0.0023 0.68 0.68 01:30:06
کیلوگرم 681.43 0.4199 2.2506 681.85 680.59 01:30:06
تولا 7.95 0.0049 0.0263 7.95 7.94 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1109.30 1.6977 0.1500 1111.06 1109.17 01:28:37
گرم 35.66 0.0546 0.0048 35.72 35.66 01:28:37
کیلوگرم 35664.69 54.5813 4.8226 35721.37 35660.49 01:28:37
تولا 415.99 0.6366 0.0563 416.65 415.94 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1962.70 7.6395 0.3900 1970.86 1960.16 01:30:06
گرم 63.10 0.2456 0.0125 63.36 63.02 01:30:06
کیلوگرم 63102.30 245.6159 12.5388 63364.71 63020.43 01:30:06
تولا 736.01 2.8648 0.1463 739.07 735.06 01:30:06

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9810.89 7.0207 0.0700 9817.43 9804.42 01:28:50
گرم 315.43 0.2257 0.0023 315.64 315.22 01:28:50
کیلوگرم 315427.22 225.7193 2.2506 315637.45 315219.20 01:28:50
تولا 3679.09 2.6327 0.0263 3681.54 3676.66 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 111.71 0.0688 0.0700 111.78 111.57 01:30:06
گرم 3.59 0.0022 0.0023 3.59 3.59 01:30:06
کیلوگرم 3591.59 2.2129 2.2506 3593.81 3587.17 01:30:06
تولا 41.89 0.0258 0.0263 41.92 41.84 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5846.76 8.9479 0.1500 5856.06 5846.08 01:28:37
گرم 187.98 0.2877 0.0048 188.28 187.96 01:28:37
کیلوگرم 187977.70 287.6815 4.8226 188276.44 187955.57 01:28:37
تولا 2192.54 3.3555 0.0563 2196.02 2192.28 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10344.80 40.2656 0.3900 10387.82 10331.38 01:30:06
گرم 332.59 1.2946 0.0125 333.98 332.16 01:30:06
کیلوگرم 332592.95 1294.5665 12.5388 333976.03 332161.43 01:30:06
تولا 3879.30 15.0996 0.1463 3895.44 3874.27 01:30:06

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 153541.93 109.8744 0.0700 153644.27 153440.68 01:28:50
گرم 4936.49 3.5325 0.0023 4939.78 4933.23 01:28:50
کیلوگرم 4936484.11 3532.5414 2.2506 4939774.22 4933228.63 01:28:50
تولا 57578.27 41.2029 0.0263 57616.64 57540.30 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1748.30 1.0772 0.0700 1749.37 1746.14 01:30:06
گرم 56.21 0.0346 0.0023 56.24 56.14 01:30:06
کیلوگرم 56208.97 34.6328 2.2506 56243.60 56139.70 01:30:06
تولا 655.61 0.4040 0.0263 656.02 654.80 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 91502.75 140.0360 0.1500 91648.18 91491.98 01:28:37
گرم 2941.88 4.5023 0.0048 2946.56 2941.54 01:28:37
کیلوگرم 2941879.66 4502.2586 4.8226 2946555.08 2941533.33 01:28:37
تولا 34313.56 52.5135 0.0563 34368.09 34309.52 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 161897.77 630.1620 0.3900 162571.02 161687.72 01:30:06
گرم 5205.13 20.2602 0.0125 5226.78 5198.38 01:30:06
کیلوگرم 5205130.42 20260.1636 12.5388 5226775.89 5198377.03 01:30:06
تولا 60711.71 236.3109 0.1463 60964.18 60632.94 01:30:06

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13382.18 9.5763 0.0700 13391.10 13373.35 01:28:50
گرم 430.25 0.3079 0.0023 430.53 429.96 01:28:50
کیلوگرم 430246.76 307.8840 2.2506 430533.52 429963.02 01:28:50
تولا 5018.32 3.5911 0.0263 5021.67 5015.01 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 152.38 0.0939 0.0700 152.47 152.19 01:30:06
گرم 4.90 0.0030 0.0023 4.90 4.89 01:30:06
کیلوگرم 4898.98 3.0185 2.2506 4902.00 4892.94 01:30:06
تولا 57.14 0.0352 0.0263 57.18 57.07 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7975.06 12.2051 0.1500 7987.74 7974.12 01:28:37
گرم 256.40 0.3924 0.0048 256.81 256.37 01:28:37
کیلوگرم 256403.98 392.4012 4.8226 256811.48 256373.80 01:28:37
تولا 2990.65 4.5769 0.0563 2995.40 2990.30 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14110.45 54.9227 0.3900 14169.12 14092.14 01:30:06
گرم 453.66 1.7658 0.0125 455.55 453.07 01:30:06
کیلوگرم 453661.04 1765.8053 12.5388 455547.58 453072.44 01:30:06
تولا 5291.42 20.5960 0.1463 5313.43 5284.56 01:30:06

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1399.72 1.0016 0.0700 1400.66 1398.80 01:28:50
گرم 45.00 0.0322 0.0023 45.03 44.97 01:28:50
کیلوگرم 45002.11 32.2034 2.2506 45032.10 44972.43 01:28:50
تولا 524.90 0.3756 0.0263 525.25 524.55 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15.94 0.0098 0.0700 15.95 15.92 01:30:06
گرم 0.51 0.0003 0.0023 0.51 0.51 01:30:06
کیلوگرم 512.41 0.3157 2.2506 512.73 511.78 01:30:06
تولا 5.98 0.0037 0.0263 5.98 5.97 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 834.16 1.2766 0.1500 835.49 834.06 01:28:37
گرم 26.82 0.0410 0.0048 26.86 26.82 01:28:37
کیلوگرم 26818.84 41.0436 4.8226 26861.47 26815.69 01:28:37
تولا 312.81 0.4787 0.0563 313.31 312.77 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1475.90 5.7447 0.3900 1482.03 1473.98 01:30:06
گرم 47.45 0.1847 0.0125 47.65 47.39 01:30:06
کیلوگرم 47451.15 184.6963 12.5388 47648.48 47389.59 01:30:06
تولا 553.46 2.1543 0.1463 555.76 552.74 01:30:06

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 98165.92 70.2474 0.0700 98231.35 98101.18 01:28:50
گرم 3156.11 2.2585 0.0023 3158.21 3154.03 01:28:50
کیلوگرم 3156105.28 2258.5047 2.2506 3158208.79 3154023.91 01:28:50
تولا 36812.25 26.3428 0.0263 36836.78 36787.97 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1117.76 0.6887 0.0700 1118.45 1116.38 01:30:06
گرم 35.94 0.0221 0.0023 35.96 35.89 01:30:06
کیلوگرم 35936.79 22.1422 2.2506 35958.94 35892.51 01:30:06
تولا 419.16 0.2583 0.0263 419.42 418.64 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 58501.62 89.5310 0.1500 58594.60 58494.73 01:28:37
گرم 1880.87 2.8785 0.0048 1883.86 1880.65 01:28:37
کیلوگرم 1880869.40 2878.4863 4.8226 1883858.60 1880647.98 01:28:37
تولا 21938.12 33.5741 0.0563 21972.99 21935.54 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 103508.17 402.8895 0.3900 103938.60 103373.87 01:30:06
گرم 3327.86 12.9532 0.0125 3341.70 3323.55 01:30:06
کیلوگرم 3327862.35 12953.1885 12.5388 3341701.22 3323544.62 01:30:06
تولا 38815.59 151.0837 0.1463 38977.01 38765.23 01:30:06

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11131.36 7.9656 0.0700 11138.78 11124.02 01:28:50
گرم 357.88 0.2561 0.0023 358.12 357.65 01:28:50
کیلوگرم 357881.35 256.0994 2.2506 358119.87 357645.34 01:28:50
تولا 4174.26 2.9871 0.0263 4177.05 4171.51 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.75 0.0781 0.0700 126.82 126.59 01:30:06
گرم 4.07 0.0025 0.0023 4.08 4.07 01:30:06
کیلوگرم 4074.99 2.5108 2.2506 4077.50 4069.97 01:30:06
تولا 47.53 0.0293 0.0263 47.56 47.47 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6633.69 10.1522 0.1500 6644.24 6632.91 01:28:37
گرم 213.28 0.3264 0.0048 213.62 213.25 01:28:37
کیلوگرم 213278.08 326.4012 4.8226 213617.04 213252.97 01:28:37
تولا 2487.64 3.8071 0.0563 2491.59 2487.34 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11737.14 45.6850 0.3900 11785.95 11721.91 01:30:06
گرم 377.36 1.4688 0.0125 378.93 376.87 01:30:06
کیلوگرم 377357.46 1468.8054 12.5388 378926.70 376867.86 01:30:06
تولا 4401.43 17.1319 0.1463 4419.73 4395.72 01:30:06

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2024.47 1.4487 0.0700 2025.82 2023.13 01:28:50
گرم 65.09 0.0466 0.0023 65.13 65.05 01:28:50
کیلوگرم 65088.08 46.5769 2.2506 65131.46 65045.16 01:28:50
تولا 759.18 0.5433 0.0263 759.68 758.68 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.05 0.0142 0.0700 23.07 23.02 01:30:06
گرم 0.74 0.0005 0.0023 0.74 0.74 01:30:06
کیلوگرم 741.12 0.4566 2.2506 741.58 740.21 01:30:06
تولا 8.64 0.0053 0.0263 8.65 8.63 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1206.47 1.8464 0.1500 1208.39 1206.33 01:28:37
گرم 38.79 0.0594 0.0048 38.85 38.78 01:28:37
کیلوگرم 38789.01 59.3628 4.8226 38850.65 38784.44 01:28:37
تولا 452.43 0.6924 0.0563 453.15 452.37 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2134.64 8.3088 0.3900 2143.52 2131.87 01:30:06
گرم 68.63 0.2671 0.0125 68.92 68.54 01:30:06
کیلوگرم 68630.21 267.1325 12.5388 68915.61 68541.17 01:30:06
تولا 800.49 3.1158 0.1463 803.82 799.45 01:30:06

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8063.52 5.7702 0.0700 8068.89 8058.20 01:28:50
گرم 259.25 0.1855 0.0023 259.42 259.08 01:28:50
کیلوگرم 259247.90 185.5174 2.2506 259420.69 259076.94 01:28:50
تولا 3023.82 2.1638 0.0263 3025.84 3021.83 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 91.81 0.0566 0.0700 91.87 91.70 01:30:06
گرم 2.95 0.0018 0.0023 2.95 2.95 01:30:06
کیلوگرم 2951.91 1.8188 2.2506 2953.73 2948.27 01:30:06
تولا 34.43 0.0212 0.0263 34.45 34.39 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4805.42 7.3542 0.1500 4813.06 4804.86 01:28:37
گرم 154.50 0.2364 0.0048 154.74 154.48 01:28:37
کیلوگرم 154497.84 236.4438 4.8226 154743.38 154479.65 01:28:37
تولا 1802.04 2.7578 0.0563 1804.90 1801.82 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8502.34 33.0940 0.3900 8537.70 8491.31 01:30:06
گرم 273.36 1.0640 0.0125 274.49 273.00 01:30:06
کیلوگرم 273356.32 1063.9971 12.5388 274493.07 273001.66 01:30:06
تولا 3188.38 12.4103 0.1463 3201.64 3184.24 01:30:06

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 434.03 0.3106 0.0700 434.32 433.74 01:28:50
گرم 13.95 0.0100 0.0023 13.96 13.95 01:28:50
کیلوگرم 13954.32 9.9857 2.2506 13963.62 13945.12 01:28:50
تولا 162.76 0.1165 0.0263 162.87 162.65 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.94 0.0030 0.0700 4.95 4.94 01:30:06
گرم 0.16 0.0001 0.0023 0.16 0.16 01:30:06
کیلوگرم 158.89 0.0979 2.2506 158.99 158.69 01:30:06
تولا 1.85 0.0011 0.0263 1.85 1.85 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 258.66 0.3959 0.1500 259.07 258.63 01:28:37
گرم 8.32 0.0127 0.0048 8.33 8.32 01:28:37
کیلوگرم 8316.03 12.7269 4.8226 8329.24 8315.05 01:28:37
تولا 97.00 0.1484 0.0563 97.15 96.99 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 457.65 1.7813 0.3900 459.55 457.05 01:30:06
گرم 14.71 0.0573 0.0125 14.77 14.69 01:30:06
کیلوگرم 14713.72 57.2709 12.5388 14774.91 14694.63 01:30:06
تولا 171.62 0.6680 0.1463 172.33 171.40 01:30:06

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5865.44 4.1973 0.0700 5869.35 5861.57 01:28:50
گرم 188.58 0.1349 0.0023 188.70 188.45 01:28:50
کیلوگرم 188578.09 134.9462 2.2506 188703.78 188453.73 01:28:50
تولا 2199.54 1.5740 0.0263 2201.01 2198.09 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 66.79 0.0412 0.0700 66.83 66.70 01:30:06
گرم 2.15 0.0013 0.0023 2.15 2.14 01:30:06
کیلوگرم 2147.23 1.3230 2.2506 2148.56 2144.59 01:30:06
تولا 25.04 0.0154 0.0263 25.06 25.01 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3495.49 5.3495 0.1500 3501.04 3495.08 01:28:37
گرم 112.38 0.1720 0.0048 112.56 112.37 01:28:37
کیلوگرم 112382.42 171.9903 4.8226 112561.03 112369.19 01:28:37
تولا 1310.81 2.0061 0.0563 1312.89 1310.65 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6184.64 24.0728 0.3900 6210.36 6176.62 01:30:06
گرم 198.84 0.7740 0.0125 199.67 198.58 01:30:06
کیلوگرم 198840.62 773.9563 12.5388 199667.50 198582.64 01:30:06
تولا 2319.24 9.0273 0.1463 2328.89 2316.23 01:30:06

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12218.64 8.7436 0.0700 12226.79 12210.58 01:28:50
گرم 392.84 0.2811 0.0023 393.10 392.58 01:28:50
کیلوگرم 392838.18 281.1145 2.2506 393100.01 392579.12 01:28:50
تولا 4581.99 3.2789 0.0263 4585.05 4578.97 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 139.13 0.0857 0.0700 139.21 138.96 01:30:06
گرم 4.47 0.0028 0.0023 4.48 4.47 01:30:06
کیلوگرم 4473.03 2.7560 2.2506 4475.78 4467.52 01:30:06
تولا 52.17 0.0321 0.0263 52.20 52.11 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7281.66 11.1439 0.1500 7293.23 7280.80 01:28:37
گرم 234.11 0.3583 0.0048 234.48 234.08 01:28:37
کیلوگرم 234110.48 358.2832 4.8226 234482.54 234082.92 01:28:37
تولا 2730.62 4.1790 0.0563 2734.96 2730.30 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12883.59 50.1474 0.3900 12937.16 12866.87 01:30:06
گرم 414.22 1.6123 0.0125 415.94 413.68 01:30:06
کیلوگرم 414216.66 1612.2742 12.5388 415939.18 413679.24 01:30:06
تولا 4831.35 18.8053 0.1463 4851.44 4825.08 01:30:06

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 228060.80 163.2000 0.0700 228212.80 227910.40 01:28:50
گرم 7332.32 5.2470 0.0023 7337.21 7327.49 01:28:50
کیلوگرم 7332319.51 5246.9979 2.2506 7337206.42 7327484.05 01:28:50
تولا 85522.86 61.2000 0.0263 85579.86 85466.46 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2596.80 1.6000 0.0700 2598.40 2593.60 01:30:06
گرم 83.49 0.0514 0.0023 83.54 83.39 01:30:06
کیلوگرم 83489.00 51.4412 2.2506 83540.44 83386.11 01:30:06
تولا 973.80 0.6000 0.0263 974.40 972.60 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 135912.00 208.0000 0.1500 136128.00 135896.00 01:28:37
گرم 4369.67 6.6874 0.0048 4376.62 4369.16 01:28:37
کیلوگرم 4369669.01 6687.3503 4.8226 4376613.56 4369154.60 01:28:37
تولا 50967.04 78.0001 0.0563 51048.04 50961.04 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 240472.00 936.0000 0.3900 241472.00 240160.00 01:30:06
گرم 7731.35 30.0931 0.0125 7763.51 7721.32 01:30:06
کیلوگرم 7731348.56 30093.0763 12.5388 7763499.28 7721317.54 01:30:06
تولا 90177.07 351.0003 0.1463 90552.07 90060.07 01:30:06

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5190.52 3.7143 0.0700 5193.98 5187.10 01:28:50
گرم 166.88 0.1194 0.0023 166.99 166.77 01:28:50
کیلوگرم 166879.01 119.4184 2.2506 166990.23 166768.96 01:28:50
تولا 1946.45 1.3929 0.0263 1947.74 1945.16 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 59.10 0.0364 0.0700 59.14 59.03 01:30:06
گرم 1.90 0.0012 0.0023 1.90 1.90 01:30:06
کیلوگرم 1900.16 1.1708 2.2506 1901.33 1897.82 01:30:06
تولا 22.16 0.0137 0.0263 22.18 22.14 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3093.27 4.7340 0.1500 3098.19 3092.91 01:28:37
گرم 99.45 0.1522 0.0048 99.61 99.44 01:28:37
کیلوگرم 99450.94 152.1999 4.8226 99608.99 99439.23 01:28:37
تولا 1159.98 1.7752 0.0563 1161.82 1159.84 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5472.99 21.3028 0.3900 5495.75 5465.89 01:30:06
گرم 175.96 0.6849 0.0125 176.69 175.73 01:30:06
کیلوگرم 175960.66 684.8996 12.5388 176692.39 175732.36 01:30:06
تولا 2052.37 7.9885 0.1463 2060.91 2049.71 01:30:06

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 89855.24 64.3003 0.0700 89915.13 89795.99 01:28:50
گرم 2888.91 2.0673 0.0023 2890.84 2887.01 01:28:50
کیلوگرم 2888910.97 2067.3008 2.2506 2890836.40 2887005.82 01:28:50
تولا 33695.74 24.1126 0.0263 33718.20 33673.52 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1023.13 0.6304 0.0700 1023.76 1021.87 01:30:06
گرم 32.89 0.0203 0.0023 32.91 32.85 01:30:06
کیلوگرم 32894.40 20.2677 2.2506 32914.67 32853.87 01:30:06
تولا 383.67 0.2364 0.0263 383.91 383.20 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53548.90 81.9514 0.1500 53634.01 53542.60 01:28:37
گرم 1721.64 2.6348 0.0048 1724.37 1721.43 01:28:37
کیلوگرم 1721635.93 2634.7951 4.8226 1724372.07 1721433.26 01:28:37
تولا 20080.85 30.7318 0.0563 20112.77 20078.49 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 94745.22 368.7811 0.3900 95139.21 94622.29 01:30:06
گرم 3046.13 11.8566 0.0125 3058.80 3042.18 01:30:06
کیلوگرم 3046127.17 11856.5780 12.5388 3058794.46 3042174.98 01:30:06
تولا 35529.48 138.2930 0.1463 35677.23 35483.38 01:30:06

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5346.60 3.8260 0.0700 5350.16 5343.07 01:28:50
گرم 171.90 0.1230 0.0023 172.01 171.78 01:28:50
کیلوگرم 171897.07 123.0093 2.2506 172011.63 171783.70 01:28:50
تولا 2004.98 1.4348 0.0263 2006.31 2003.65 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60.88 0.0375 0.0700 60.92 60.80 01:30:06
گرم 1.96 0.0012 0.0023 1.96 1.95 01:30:06
کیلوگرم 1957.30 1.2060 2.2506 1958.50 1954.88 01:30:06
تولا 22.83 0.0141 0.0263 22.84 22.80 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3186.29 4.8763 0.1500 3191.35 3185.91 01:28:37
گرم 102.44 0.1568 0.0048 102.60 102.43 01:28:37
کیلوگرم 102441.43 156.7766 4.8226 102604.23 102429.37 01:28:37
تولا 1194.86 1.8286 0.0563 1196.76 1194.72 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5637.57 21.9434 0.3900 5661.01 5630.25 01:30:06
گرم 181.25 0.7055 0.0125 182.01 181.02 01:30:06
کیلوگرم 181251.80 705.4946 12.5388 182005.54 181016.64 01:30:06
تولا 2114.09 8.2288 0.1463 2122.88 2111.35 01:30:06

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1939.66 1.3880 0.0700 1940.95 1938.38 01:28:50
گرم 62.36 0.0446 0.0023 62.40 62.32 01:28:50
کیلوگرم 62361.38 44.6257 2.2506 62402.94 62320.25 01:28:50
تولا 727.37 0.5205 0.0263 727.86 726.89 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 22.09 0.0136 0.0700 22.10 22.06 01:30:06
گرم 0.71 0.0004 0.0023 0.71 0.71 01:30:06
کیلوگرم 710.07 0.4375 2.2506 710.51 709.20 01:30:06
تولا 8.28 0.0051 0.0263 8.29 8.27 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1155.93 1.7690 0.1500 1157.77 1155.80 01:28:37
گرم 37.16 0.0569 0.0048 37.22 37.16 01:28:37
کیلوگرم 37164.03 56.8759 4.8226 37223.10 37159.66 01:28:37
تولا 433.47 0.6634 0.0563 434.16 433.42 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2045.21 7.9607 0.3900 2053.72 2042.56 01:30:06
گرم 65.76 0.2559 0.0125 66.03 65.67 01:30:06
کیلوگرم 65755.12 255.9416 12.5388 66028.56 65669.81 01:30:06
تولا 766.96 2.9853 0.1463 770.15 765.96 01:30:06

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9481.34 6.7848 0.0700 9487.66 9475.09 01:28:50
گرم 304.83 0.2181 0.0023 305.04 304.63 01:28:50
کیلوگرم 304832.02 218.1374 2.2506 305035.19 304630.99 01:28:50
تولا 3555.51 2.5443 0.0263 3557.88 3553.16 01:28:50
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 107.96 0.0665 0.0700 108.03 107.83 01:30:06
گرم 3.47 0.0021 0.0023 3.47 3.47 01:30:06
کیلوگرم 3470.95 2.1386 2.2506 3473.09 3466.67 01:30:06
تولا 40.48 0.0249 0.0263 40.51 40.43 01:30:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5650.37 8.6473 0.1500 5659.35 5649.71 01:28:37
گرم 181.66 0.2780 0.0048 181.95 181.64 01:28:37
کیلوگرم 181663.53 278.0182 4.8226 181952.24 181642.14 01:28:37
تولا 2118.89 3.2428 0.0563 2122.26 2118.64 01:28:37
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9997.32 38.9130 0.3900 10038.90 9984.35 01:30:06
گرم 321.42 1.2511 0.0125 322.76 321.00 01:30:06
کیلوگرم 321421.15 1251.0820 12.5388 322757.78 321004.12 01:30:06
تولا 3749.00 14.5924 0.1463 3764.59 3744.13 01:30:06
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.07 1.69 0.96 0.05 37.15 15.55 12.13 0.48