منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1284.87 0.2200 0.0200 1285.07 1284.47 01:29:06
گرم 41.31 0.0071 0.0006 41.32 41.30 01:29:06
کیلوگرم 41309.50 7.0732 0.6430 41315.93 41296.64 01:29:06
تولا 481.83 0.0825 0.0075 481.90 481.68 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.55 0.0000 0.0000 14.55 14.54 01:25:10
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 01:25:10
کیلوگرم 467.79 0.0000 0.0000 467.79 467.47 01:25:10
تولا 5.46 0.0000 0.0000 5.46 5.45 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 805.50 0.5500 0.0700 806.25 804.45 01:30:11
گرم 25.90 0.0177 0.0023 25.92 25.86 01:30:11
کیلوگرم 25897.41 17.6829 2.2506 25921.52 25863.65 01:30:11
تولا 302.06 0.2063 0.0263 302.34 301.67 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1327.70 2.7000 0.2000 1331.35 1327.10 01:22:30
گرم 42.69 0.0868 0.0064 42.80 42.67 01:22:30
کیلوگرم 42686.51 86.8070 6.4301 42803.86 42667.22 01:22:30
تولا 497.89 1.0125 0.0750 499.26 497.66 01:22:30

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1146.23 0.1963 0.0200 1146.41 1145.88 01:29:06
گرم 36.85 0.0063 0.0006 36.86 36.84 01:29:06
کیلوگرم 36852.20 6.3100 0.6430 36857.94 36840.73 01:29:06
تولا 429.84 0.0736 0.0075 429.90 429.70 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12.98 0.0000 0.0000 12.98 12.97 01:25:10
گرم 0.42 0.0000 0.0000 0.42 0.42 01:25:10
کیلوگرم 417.32 0.0000 0.0000 417.32 417.03 01:25:10
تولا 4.87 0.0000 0.0000 4.87 4.86 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 718.59 0.4907 0.0700 719.26 717.65 01:30:11
گرم 23.10 0.0158 0.0023 23.12 23.07 01:30:11
کیلوگرم 23103.08 15.7749 2.2506 23124.59 23072.96 01:30:11
تولا 269.47 0.1840 0.0263 269.72 269.12 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1184.44 2.4087 0.2000 1187.70 1183.91 01:22:30
گرم 38.08 0.0774 0.0064 38.19 38.06 01:22:30
کیلوگرم 38080.64 77.4405 6.4301 38185.33 38063.43 01:22:30
تولا 444.17 0.9033 0.0750 445.39 443.97 01:22:30

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1010.81 0.1731 0.0200 1010.96 1010.49 01:29:06
گرم 32.50 0.0056 0.0006 32.50 32.49 01:29:06
کیلوگرم 32498.18 5.5645 0.6430 32503.24 32488.07 01:29:06
تولا 379.05 0.0649 0.0075 379.11 378.93 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11.45 0.0000 0.0000 11.45 11.44 01:25:10
گرم 0.37 0.0000 0.0000 0.37 0.37 01:25:10
کیلوگرم 368.01 0.0000 0.0000 368.01 367.76 01:25:10
تولا 4.29 0.0000 0.0000 4.29 4.29 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 633.69 0.4327 0.0700 634.28 632.86 01:30:11
گرم 20.37 0.0139 0.0023 20.39 20.35 01:30:11
کیلوگرم 20373.49 13.9111 2.2506 20392.46 20346.93 01:30:11
تولا 237.63 0.1623 0.0263 237.85 237.32 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1044.50 2.1241 0.2000 1047.37 1044.03 01:22:30
گرم 33.58 0.0683 0.0064 33.67 33.57 01:22:30
کیلوگرم 33581.48 68.2910 6.4301 33673.80 33566.31 01:22:30
تولا 391.69 0.7965 0.0750 392.77 391.51 01:22:30

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4719.97 0.8082 0.0200 4720.70 4718.50 01:29:06
گرم 151.75 0.0260 0.0006 151.77 151.70 01:29:06
کیلوگرم 151750.44 25.9832 0.6430 151774.07 151703.20 01:29:06
تولا 1769.99 0.3031 0.0075 1770.27 1769.44 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.45 0.0000 0.0000 53.45 53.41 01:25:10
گرم 1.72 0.0000 0.0000 1.72 1.72 01:25:10
کیلوگرم 1718.44 0.0000 0.0000 1718.44 1717.26 01:25:10
تولا 20.04 0.0000 0.0000 20.04 20.03 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2959.00 2.0204 0.0700 2961.76 2955.15 01:30:11
گرم 95.13 0.0650 0.0023 95.22 95.01 01:30:11
کیلوگرم 95134.12 64.9581 2.2506 95222.70 95010.11 01:30:11
تولا 1109.63 0.7577 0.0263 1110.66 1108.18 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4877.31 9.9185 0.2000 4890.71 4875.10 01:22:30
گرم 156.81 0.3189 0.0064 157.24 156.74 01:22:30
کیلوگرم 156808.91 318.8853 6.4301 157240.00 156738.05 01:22:30
تولا 1828.99 3.7194 0.0750 1834.02 1828.16 01:22:30

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1726.87 0.2957 0.0200 1727.13 1726.33 01:29:06
گرم 55.52 0.0095 0.0006 55.53 55.50 01:29:06
کیلوگرم 55519.97 9.5063 0.6430 55528.61 55502.68 01:29:06
تولا 647.57 0.1109 0.0075 647.68 647.37 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 19.56 0.0000 0.0000 19.56 19.54 01:25:10
گرم 0.63 0.0000 0.0000 0.63 0.63 01:25:10
کیلوگرم 628.71 0.0000 0.0000 628.71 628.28 01:25:10
تولا 7.33 0.0000 0.0000 7.33 7.33 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1082.59 0.7392 0.0700 1083.60 1081.18 01:30:11
گرم 34.81 0.0238 0.0023 34.84 34.76 01:30:11
کیلوگرم 34806.12 23.7658 2.2506 34838.52 34760.74 01:30:11
تولا 405.97 0.2772 0.0263 406.35 405.44 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1784.43 3.6288 0.2000 1789.33 1783.62 01:22:30
گرم 57.37 0.1167 0.0064 57.53 57.34 01:22:30
کیلوگرم 57370.68 116.6685 6.4301 57528.39 57344.75 01:22:30
تولا 669.16 1.3608 0.0750 671.00 668.86 01:22:30

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8867.02 1.5182 0.0200 8868.40 8864.26 01:29:06
گرم 285.08 0.0488 0.0006 285.13 284.99 01:29:06
کیلوگرم 285080.98 48.8126 0.6430 285125.36 284992.23 01:29:06
تولا 3325.13 0.5693 0.0075 3325.65 3324.10 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 100.41 0.0000 0.0000 100.41 100.34 01:25:10
گرم 3.23 0.0000 0.0000 3.23 3.23 01:25:10
کیلوگرم 3228.29 0.0000 0.0000 3228.29 3226.07 01:25:10
تولا 37.65 0.0000 0.0000 37.65 37.63 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5558.84 3.7956 0.0700 5564.01 5551.59 01:30:11
گرم 178.72 0.1220 0.0023 178.89 178.49 01:30:11
کیلوگرم 178720.60 122.0314 2.2506 178887.00 178487.63 01:30:11
تولا 2084.57 1.4234 0.0263 2086.51 2081.85 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9162.59 18.6330 0.2000 9187.78 9158.45 01:22:30
گرم 294.58 0.5991 0.0064 295.39 294.45 01:22:30
کیلوگرم 294583.90 599.0634 6.4301 295393.75 294450.78 01:22:30
تولا 3435.97 6.9874 0.0750 3445.42 3434.42 01:22:30

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 140461.99 24.0504 0.0200 140483.85 140418.26 01:29:06
گرم 4515.96 0.7732 0.0006 4516.66 4514.55 01:29:06
کیلوگرم 4515954.42 773.2377 0.6430 4516657.37 4514548.54 01:29:06
تولا 52673.28 9.0189 0.0075 52681.48 52656.89 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1590.61 0.0000 0.0000 1590.61 1589.51 01:25:10
گرم 51.14 0.0000 0.0000 51.14 51.10 01:25:10
کیلوگرم 51139.13 0.0000 0.0000 51139.13 51103.99 01:25:10
تولا 596.48 0.0000 0.0000 596.48 596.07 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88057.26 60.1260 0.0700 88139.25 87942.47 01:30:11
گرم 2831.11 1.9331 0.0023 2833.74 2827.42 01:30:11
کیلوگرم 2831104.54 1933.0943 2.2506 2833740.58 2827414.09 01:30:11
تولا 33021.50 22.5473 0.0263 33052.24 32978.45 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 145144.16 295.1640 0.2000 145543.18 145078.57 01:22:30
گرم 4666.49 9.4897 0.0064 4679.32 4664.38 01:22:30
کیلوگرم 4666489.75 9489.7359 6.4301 4679318.47 4664380.92 01:22:30
تولا 54429.10 110.6866 0.0750 54578.73 54404.50 01:22:30

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12260.49 2.0993 0.0200 12262.39 12256.67 01:29:06
گرم 394.18 0.0675 0.0006 394.25 394.06 01:29:06
کیلوگرم 394183.50 67.4935 0.6430 394244.86 394060.79 01:29:06
تولا 4597.69 0.7872 0.0075 4598.40 4596.25 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 138.84 0.0000 0.0000 138.84 138.74 01:25:10
گرم 4.46 0.0000 0.0000 4.46 4.46 01:25:10
کیلوگرم 4463.77 0.0000 0.0000 4463.77 4460.71 01:25:10
تولا 52.06 0.0000 0.0000 52.06 52.03 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7686.24 5.2482 0.0700 7693.40 7676.22 01:30:11
گرم 247.12 0.1687 0.0023 247.35 246.80 01:30:11
کیلوگرم 247118.24 168.7337 2.2506 247348.33 246796.11 01:30:11
تولا 2882.34 1.9681 0.0263 2885.03 2878.59 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12669.18 25.7639 0.2000 12704.01 12663.45 01:22:30
گرم 407.32 0.8283 0.0064 408.44 407.14 01:22:30
کیلوگرم 407323.26 828.3293 6.4301 408443.04 407139.18 01:22:30
تولا 4750.95 9.6615 0.0750 4764.01 4748.80 01:22:30

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1287.44 0.2204 0.0200 1287.64 1287.04 01:29:06
گرم 41.39 0.0071 0.0006 41.40 41.38 01:29:06
کیلوگرم 41392.12 7.0873 0.6430 41398.56 41379.23 01:29:06
تولا 482.79 0.0827 0.0075 482.87 482.64 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.58 0.0000 0.0000 14.58 14.57 01:25:10
گرم 0.47 0.0000 0.0000 0.47 0.47 01:25:10
کیلوگرم 468.73 0.0000 0.0000 468.73 468.41 01:25:10
تولا 5.47 0.0000 0.0000 5.47 5.46 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 807.11 0.5511 0.0700 807.86 806.06 01:30:11
گرم 25.95 0.0177 0.0023 25.97 25.92 01:30:11
کیلوگرم 25949.20 17.7183 2.2506 25973.36 25915.38 01:30:11
تولا 302.67 0.2067 0.0263 302.95 302.27 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1330.36 2.7054 0.2000 1334.01 1329.75 01:22:30
گرم 42.77 0.0870 0.0064 42.89 42.75 01:22:30
کیلوگرم 42771.89 86.9806 6.4301 42889.47 42752.56 01:22:30
تولا 498.88 1.0145 0.0750 500.26 498.66 01:22:30

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 89151.99 15.2649 0.0200 89165.87 89124.24 01:29:06
گرم 2866.30 0.4908 0.0006 2866.75 2865.41 01:29:06
کیلوگرم 2866300.89 490.7782 0.6430 2866747.05 2865408.57 01:29:06
تولا 33432.02 5.7243 0.0075 33437.22 33421.61 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1009.57 0.0000 0.0000 1009.57 1008.87 01:25:10
گرم 32.46 0.0000 0.0000 32.46 32.44 01:25:10
کیلوگرم 32458.29 0.0000 0.0000 32458.29 32435.98 01:25:10
تولا 378.59 0.0000 0.0000 378.59 378.33 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 55890.42 38.1623 0.0700 55942.46 55817.57 01:30:11
گرم 1796.92 1.2269 0.0023 1798.59 1794.58 01:30:11
کیلوگرم 1796917.49 1226.9455 2.2506 1798590.59 1794575.13 01:30:11
تولا 20958.92 14.3109 0.0263 20978.44 20931.60 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 92123.79 187.3422 0.2000 92377.05 92082.16 01:22:30
گرم 2961.85 6.0232 0.0064 2969.99 2960.51 01:22:30
کیلوگرم 2961846.49 6023.1871 6.4301 2969988.94 2960508.00 01:22:30
تولا 34546.45 70.2534 0.0750 34641.42 34530.84 01:22:30

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10085.46 1.7269 0.0200 10087.03 10082.32 01:29:06
گرم 324.26 0.0555 0.0006 324.31 324.15 01:29:06
کیلوگرم 324254.78 55.5201 0.6430 324305.25 324153.84 01:29:06
تولا 3782.05 0.6476 0.0075 3782.64 3780.87 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 114.21 0.0000 0.0000 114.21 114.13 01:25:10
گرم 3.67 0.0000 0.0000 3.67 3.67 01:25:10
کیلوگرم 3671.89 0.0000 0.0000 3671.89 3669.37 01:25:10
تولا 42.83 0.0000 0.0000 42.83 42.80 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6322.69 4.3172 0.0700 6328.58 6314.45 01:30:11
گرم 203.28 0.1388 0.0023 203.47 203.01 01:30:11
کیلوگرم 203279.11 138.8001 2.2506 203468.38 203014.12 01:30:11
تولا 2371.01 1.6189 0.0263 2373.22 2367.92 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10421.65 21.1934 0.2000 10450.30 10416.94 01:22:30
گرم 335.06 0.6814 0.0064 335.98 334.91 01:22:30
کیلوگرم 335063.53 681.3825 6.4301 335984.65 334912.11 01:22:30
تولا 3908.12 7.9475 0.0750 3918.86 3906.35 01:22:30

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1855.35 0.3177 0.0200 1855.64 1854.77 01:29:06
گرم 59.65 0.0102 0.0006 59.66 59.63 01:29:06
کیلوگرم 59650.92 10.2136 0.6430 59660.20 59632.35 01:29:06
تولا 695.76 0.1191 0.0075 695.87 695.54 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 21.01 0.0000 0.0000 21.01 21.00 01:25:10
گرم 0.68 0.0000 0.0000 0.68 0.68 01:25:10
کیلوگرم 675.49 0.0000 0.0000 675.49 675.03 01:25:10
تولا 7.88 0.0000 0.0000 7.88 7.87 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1163.14 0.7942 0.0700 1164.23 1161.63 01:30:11
گرم 37.40 0.0255 0.0023 37.43 37.35 01:30:11
کیلوگرم 37395.86 25.5341 2.2506 37430.68 37347.11 01:30:11
تولا 436.18 0.2978 0.0263 436.58 435.61 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1917.20 3.8988 0.2000 1922.47 1916.33 01:22:30
گرم 61.64 0.1253 0.0064 61.81 61.61 01:22:30
کیلوگرم 61639.33 125.3492 6.4301 61808.78 61611.47 01:22:30
تولا 718.95 1.4621 0.0750 720.93 718.63 01:22:30

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7816.51 1.3384 0.0200 7817.72 7814.07 01:29:06
گرم 251.31 0.0430 0.0006 251.35 251.23 01:29:06
کیلوگرم 251306.34 43.0296 0.6430 251345.45 251228.10 01:29:06
تولا 2931.19 0.5019 0.0075 2931.65 2930.28 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 88.51 0.0000 0.0000 88.51 88.45 01:25:10
گرم 2.85 0.0000 0.0000 2.85 2.84 01:25:10
کیلوگرم 2845.82 0.0000 0.0000 2845.82 2843.86 01:25:10
تولا 33.19 0.0000 0.0000 33.19 33.17 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4900.26 3.3459 0.0700 4904.82 4893.87 01:30:11
گرم 157.55 0.1076 0.0023 157.69 157.34 01:30:11
کیلوگرم 157546.88 107.5739 2.2506 157693.57 157341.51 01:30:11
تولا 1837.60 1.2547 0.0263 1839.31 1835.20 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8077.06 16.4255 0.2000 8099.27 8073.41 01:22:30
گرم 259.68 0.5281 0.0064 260.40 259.57 01:22:30
کیلوگرم 259683.41 528.0901 6.4301 260397.31 259566.06 01:22:30
تولا 3028.90 6.1595 0.0750 3037.23 3027.53 01:22:30

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 391.24 0.0670 0.0200 391.30 391.12 01:29:06
گرم 12.58 0.0022 0.0006 12.58 12.57 01:29:06
کیلوگرم 12578.74 2.1538 0.6430 12580.70 12574.83 01:29:06
تولا 146.72 0.0251 0.0075 146.74 146.67 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4.43 0.0000 0.0000 4.43 4.43 01:25:10
گرم 0.14 0.0000 0.0000 0.14 0.14 01:25:10
کیلوگرم 142.44 0.0000 0.0000 142.44 142.35 01:25:10
تولا 1.66 0.0000 0.0000 1.66 1.66 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 245.27 0.1675 0.0700 245.50 244.96 01:30:11
گرم 7.89 0.0054 0.0023 7.89 7.88 01:30:11
کیلوگرم 7885.76 5.3844 2.2506 7893.10 7875.48 01:30:11
تولا 91.98 0.0628 0.0263 92.06 91.86 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 404.28 0.8222 0.2000 405.40 404.10 01:22:30
گرم 13.00 0.0264 0.0064 13.03 12.99 01:22:30
کیلوگرم 12998.04 26.4327 6.4301 13033.78 12992.17 01:22:30
تولا 151.61 0.3083 0.0750 152.02 151.54 01:22:30

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5383.61 0.9218 0.0200 5384.44 5381.93 01:29:06
گرم 173.09 0.0296 0.0006 173.11 173.03 01:29:06
کیلوگرم 173086.80 29.6365 0.6430 173113.74 173032.92 01:29:06
تولا 2018.85 0.3457 0.0075 2019.17 2018.22 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60.96 0.0000 0.0000 60.96 60.92 01:25:10
گرم 1.96 0.0000 0.0000 1.96 1.96 01:25:10
کیلوگرم 1960.05 0.0000 0.0000 1960.05 1958.71 01:25:10
تولا 22.86 0.0000 0.0000 22.86 22.85 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3375.05 2.3045 0.0700 3378.19 3370.65 01:30:11
گرم 108.51 0.0741 0.0023 108.61 108.37 01:30:11
کیلوگرم 108510.14 74.0913 2.2506 108611.17 108368.69 01:30:11
تولا 1265.64 0.8642 0.0263 1266.82 1263.99 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5563.06 11.3130 0.2000 5578.36 5560.55 01:22:30
گرم 178.86 0.3637 0.0064 179.35 178.78 01:22:30
کیلوگرم 178856.50 363.7211 6.4301 179348.19 178775.67 01:22:30
تولا 2086.15 4.2424 0.0750 2091.89 2085.21 01:22:30

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11158.07 1.9105 0.0200 11159.80 11154.59 01:29:06
گرم 358.74 0.0614 0.0006 358.80 358.63 01:29:06
کیلوگرم 358739.95 61.4247 0.6430 358795.79 358628.27 01:29:06
تولا 4184.28 0.7164 0.0075 4184.93 4182.98 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 126.36 0.0000 0.0000 126.36 126.27 01:25:10
گرم 4.06 0.0000 0.0000 4.06 4.06 01:25:10
کیلوگرم 4062.41 0.0000 0.0000 4062.41 4059.62 01:25:10
تولا 47.38 0.0000 0.0000 47.38 47.35 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6995.12 4.7763 0.0700 7001.64 6986.00 01:30:11
گرم 224.90 0.1536 0.0023 225.11 224.61 01:30:11
کیلوگرم 224898.26 153.5618 2.2506 225107.66 224605.10 01:30:11
تولا 2623.17 1.7911 0.0263 2625.62 2619.75 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11530.01 23.4473 0.2000 11561.71 11524.80 01:22:30
گرم 370.70 0.7538 0.0064 371.72 370.53 01:22:30
کیلوگرم 370698.23 753.8489 6.4301 371717.32 370530.71 01:22:30
تولا 4323.76 8.7928 0.0750 4335.64 4321.80 01:22:30

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 196585.11 33.6600 0.0200 196615.71 196523.91 01:29:06
گرم 6320.36 1.0822 0.0006 6321.34 6318.39 01:29:06
کیلوگرم 6320353.34 1082.1933 0.6430 6321337.15 6318385.71 01:29:06
تولا 73719.47 12.6225 0.0075 73730.95 73696.52 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2226.15 0.0000 0.0000 2226.15 2224.62 01:25:10
گرم 71.57 0.0000 0.0000 71.57 71.52 01:25:10
کیلوگرم 71572.33 0.0000 0.0000 71572.33 71523.14 01:25:10
تولا 834.81 0.0000 0.0000 834.81 834.23 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 123241.50 84.1500 0.0700 123356.25 123080.85 01:30:11
گرم 3962.31 2.7055 0.0023 3966.00 3957.14 01:30:11
کیلوگرم 3962303.28 2705.4833 2.2506 3965992.57 3957138.26 01:30:11
تولا 46215.60 31.5563 0.0263 46258.63 46155.35 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 203138.10 413.1000 0.2000 203696.55 203046.30 01:22:30
گرم 6531.04 13.2815 0.0064 6549.00 6528.09 01:22:30
کیلوگرم 6531036.70 13281.4635 6.4301 6548991.27 6528085.26 01:22:30
تولا 76176.84 154.9126 0.0750 76386.26 76142.42 01:22:30

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4679.88 0.8013 0.0200 4680.61 4678.43 01:29:06
گرم 150.46 0.0258 0.0006 150.49 150.41 01:29:06
کیلوگرم 150461.59 25.7626 0.6430 150485.01 150414.75 01:29:06
تولا 1754.96 0.3005 0.0075 1755.23 1754.41 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 53.00 0.0000 0.0000 53.00 52.96 01:25:10
گرم 1.70 0.0000 0.0000 1.70 1.70 01:25:10
کیلوگرم 1703.84 0.0000 0.0000 1703.84 1702.67 01:25:10
تولا 19.87 0.0000 0.0000 19.87 19.86 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2933.87 2.0033 0.0700 2936.60 2930.05 01:30:11
گرم 94.33 0.0644 0.0023 94.41 94.20 01:30:11
کیلوگرم 94326.13 64.4064 2.2506 94413.95 94203.17 01:30:11
تولا 1100.20 0.7512 0.0263 1101.23 1098.77 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4835.88 9.8342 0.2000 4849.18 4833.70 01:22:30
گرم 155.48 0.3162 0.0064 155.90 155.41 01:22:30
کیلوگرم 155477.09 316.1770 6.4301 155904.52 155406.83 01:22:30
تولا 1813.46 3.6878 0.0750 1818.44 1812.64 01:22:30

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 82849.57 14.1858 0.0200 82862.47 82823.78 01:29:06
گرم 2663.68 0.4561 0.0006 2664.09 2662.85 01:29:06
کیلوگرم 2663673.67 456.0837 0.6430 2664088.29 2662844.43 01:29:06
تولا 31068.61 5.3197 0.0075 31073.45 31058.94 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 938.20 0.0000 0.0000 938.20 937.55 01:25:10
گرم 30.16 0.0000 0.0000 30.16 30.14 01:25:10
کیلوگرم 30163.71 0.0000 0.0000 30163.71 30142.98 01:25:10
تولا 351.82 0.0000 0.0000 351.82 351.58 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 51939.36 35.4645 0.0700 51987.73 51871.66 01:30:11
گرم 1669.89 1.1402 0.0023 1671.44 1667.71 01:30:11
کیلوگرم 1669888.11 1140.2091 2.2506 1671442.94 1667711.35 01:30:11
تولا 19477.28 13.2992 0.0263 19495.41 19451.89 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 85611.29 174.0984 0.2000 85846.65 85572.60 01:22:30
گرم 2752.47 5.5974 0.0064 2760.03 2751.22 01:22:30
کیلوگرم 2752464.87 5597.3903 6.4301 2760031.71 2751221.00 01:22:30
تولا 32104.26 65.2870 0.0750 32192.52 32089.75 01:22:30

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4818.78 0.8251 0.0200 4819.53 4817.28 01:29:06
گرم 154.93 0.0265 0.0006 154.95 154.88 01:29:06
کیلوگرم 154927.14 26.5272 0.6430 154951.26 154878.91 01:29:06
تولا 1807.04 0.3094 0.0075 1807.32 1806.48 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 54.57 0.0000 0.0000 54.57 54.53 01:25:10
گرم 1.75 0.0000 0.0000 1.75 1.75 01:25:10
کیلوگرم 1754.41 0.0000 0.0000 1754.41 1753.21 01:25:10
تولا 20.46 0.0000 0.0000 20.46 20.45 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3020.95 2.0627 0.0700 3023.76 3017.01 01:30:11
گرم 97.13 0.0663 0.0023 97.22 97.00 01:30:11
کیلوگرم 97125.64 66.3179 2.2506 97216.07 96999.03 01:30:11
تولا 1132.86 0.7735 0.0263 1133.91 1131.38 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 4979.41 10.1261 0.2000 4993.10 4977.16 01:22:30
گرم 160.09 0.3256 0.0064 160.53 160.02 01:22:30
کیلوگرم 160091.50 325.5608 6.4301 160531.61 160019.16 01:22:30
تولا 1867.28 3.7973 0.0750 1872.41 1866.43 01:22:30

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1767.47 0.3026 0.0200 1767.74 1766.92 01:29:06
گرم 56.83 0.0097 0.0006 56.83 56.81 01:29:06
کیلوگرم 56825.35 9.7298 0.6430 56834.19 56807.66 01:29:06
تولا 662.80 0.1135 0.0075 662.90 662.59 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 20.01 0.0000 0.0000 20.01 20.00 01:25:10
گرم 0.64 0.0000 0.0000 0.64 0.64 01:25:10
کیلوگرم 643.50 0.0000 0.0000 643.50 643.05 01:25:10
تولا 7.51 0.0000 0.0000 7.51 7.50 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1108.05 0.7566 0.0700 1109.08 1106.60 01:30:11
گرم 35.62 0.0243 0.0023 35.66 35.58 01:30:11
کیلوگرم 35624.47 24.3246 2.2506 35657.64 35578.04 01:30:11
تولا 415.52 0.2837 0.0263 415.90 414.98 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1826.38 3.7141 0.2000 1831.41 1825.56 01:22:30
گرم 58.72 0.1194 0.0064 58.88 58.69 01:22:30
کیلوگرم 58719.57 119.4116 6.4301 58881.00 58693.03 01:22:30
تولا 684.89 1.3928 0.0750 686.78 684.59 01:22:30

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8563.79 1.4663 0.0200 8565.12 8561.12 01:29:06
گرم 275.33 0.0471 0.0006 275.38 275.25 01:29:06
کیلوگرم 275331.94 47.1433 0.6430 275374.80 275246.23 01:29:06
تولا 3211.42 0.5499 0.0075 3211.92 3210.42 01:29:06
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 96.98 0.0000 0.0000 96.98 96.91 01:25:10
گرم 3.12 0.0000 0.0000 3.12 3.12 01:25:10
کیلوگرم 3117.89 0.0000 0.0000 3117.89 3115.74 01:25:10
تولا 36.37 0.0000 0.0000 36.37 36.34 01:25:10
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5368.74 3.6658 0.0700 5373.74 5361.74 01:30:11
گرم 172.61 0.1179 0.0023 172.77 172.38 01:30:11
کیلوگرم 172608.81 117.8583 2.2506 172769.52 172383.81 01:30:11
تولا 2013.28 1.3747 0.0263 2015.15 2010.65 01:30:11
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8849.25 17.9958 0.2000 8873.58 8845.25 01:22:30
گرم 284.51 0.5786 0.0064 285.29 284.38 01:22:30
کیلوگرم 284509.89 578.5770 6.4301 285292.04 284381.31 01:22:30
تولا 3318.47 6.7484 0.0750 3327.60 3316.97 01:22:30
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 88.41 1.60 0.98 0.05 21.77 19.30 8.62 0.45